Aanvullende maatregelen voor (bouw)hinder, geluid en natuur

In het werk voor ViA15 geeft aannemerscombinatie GelreGroen extra aandacht aan de omgeving. Aan mensen en natuur, tijdens de bouw maar ook als het project straks klaar is. GelreGroen neemt aanvullende maatregelen bovenop de eisen van Rijkswaterstaat.

De maatregelen van GelreGroen zijn gericht op:

 1. beperking van hinder en schade tijdens de bouw (geluid en trillingen)
 2. terugdringing van geluidoverlast van de nieuwe A15 en de verbrede A12/A15
 3. versterking van de natuur in het projectgebied

1. Beperken van hinder en schade tijdens de bouw

Rijkswaterstaat heeft GelreGroen uitgedaagd om hinder en schade tijdens de bouw te verminderen of te voorkomen. Dat geldt zowel voor mensen in de directe omgeving van de bouwwerkzaamheden als voor weggebruikers op de A12.

Verkeersproblemen versneld aanpakken

GelreGroen pakt de verkeersproblemen op de A12 tussen Westervoort en knooppunt Oud-Dijk versneld aan. Dit gebeurt onder meer door een jaar na de start van de werkzaamheden extra rijstroken beschikbaar te stellen op de A12. Ook de aansluiting Zevenaar-Oost wordt dan in voorlopige vorm opengesteld.

Aan- en afvoer van bouwmaterialen

Tijdens de aanleg van de A15 en de verbreding van de A12/A15 moeten allerlei (bouw)materialen worden aan- en afgevoerd. GelreGroen stelt verschillende maatregelen voor om hinder en schade tijdens de bouwfase te voorkomen of in ieder geval zoveel mogelijk te beperken. Goed en op tijd communiceren en het betrekken van directe omwonenden zijn van groot belang.

Bouwverkeer

 • Bouwverkeer rijdt zoveel mogelijk over de rijkswegen. Het onderliggend wegennet (provinciale en lokale wegen) wordt alleen gebruikt als het echt niet anders kan.
 • GelreGroen legt een speciale bouwweg aan vanaf Bemmel aan de westzijde en vanaf de A12 aan de oostzijde tot het Pannerdensch Kanaal. Zodra deze weg klaar is, maakt het  bouwverkeer hier gebruik van.
 • De bouwroute kruist het onderliggend wegennet ongelijkvloers met tijdelijke hulpbruggen, zodat regionaal en lokaal verkeer er zo min mogelijk last van heeft.
 • De bouwweg ligt minimaal 40 meter van woningen vandaan. In Helhoek is dat niet mogelijk. Hier worden speciale maatregelen getroffen, bijvoorbeeld in de vorm van tijdelijke geluidschermen.

Geluid en trilling

 • GelreGroen wil zo min mogelijk heien en intrillen. Op geluidgevoelige locaties worden damwanden (voor grond- of waterkering) gedrukt en funderingspalen deels geschroefd of geboord. Daarnaast worden tijdelijke mobiele geluidschermen ingezet om de geluidoverlast verder te beperken.
 • Door optimalisatie van het ontwerp kan de weg worden uitgevoerd met minder damwanden en heipalen. Dit zorgt voor minder geluid en trillingen.

Grondwater

 • GelreGroen werkt met de ‘natte bouwwijze’ bij de (half)verdiepte ligging, de fietstunnel onder de A15 en de Betuweroute bij Bemmel en het knooppunt De Liemers. Bij deze werkwijze is geen grondwateronttrekking nodig.
 • Optimaliseren van de bodemhoogte van de (half)verdiepte ligging waardoor er minder invloed op de grondwaterstroming is.

Schade

 • GelreGroen biedt bovenop de eisen van Rijkswaterstaat aan om bij meer gebouwen vooropnames uit te voeren.
 • Er komt een centraal meldpunt voor schade. Zorgvuldige en adequate afhandeling is het uitgangspunt, waardoor snel zekerheid kan worden gegeven.

2. Geluidbeperking in de definitieve situatie

Het verkeer op de nieuwe A15 en de verbrede A12/A15 zal geluid veroorzaken. Op verschillende plekken in het gebied voorziet Rijkswaterstaat daarom in geluidschermen en -wallen. Verder komt de A15 bij Groessen en Helhoek (half)verdiept onder het maaiveld te liggen. Op het hele traject komt tweelaags zoab (zeer open asfaltbeton). Aanvullend op deze bestaande maatregelen heeft GelreGroen in de aanpak extra verbeteringen opgenomen om geluideffecten verder te beperken:

 • GelreGroen past tweelaags zoab-fijn toe op de A15 vanaf de westzijde van de brug over het Pannerdensch Kanaal tot aan de nieuwe aansluiting Duiven/Zevenaar-West (N810). Tweelaags zoab-fijn zorgt voor minder geluidemissie van verkeer dan het reguliere tweelaags zoab. Dit is gunstig voor het geluidniveau bij woningen en gebouwen, maar ook voor het Natura2000-gebied.
 • De zichtschermen op de brug over het Pannerdensch Kanaal worden zo uitgevoerd dat ze niet alleen licht van autoverkeer afschermen, maar ook de geluiduitstraling verminderen.
 • De A15 tussen Kerkakkers en Vossendel in Groessen komt lager te liggen dan eerder voorzien, de grondwal aan de noordzijde van de weg blijft op gelijke hoogte. Hierdoor ontstaat 75 cm extra hoogteverschil tussen de bovenzijde van de weg en geluidwal, en is er sprake van extra geluidafscherming van de weg.

3. Aandacht voor natuur

Rijkswaterstaat heeft in de voorbereidingsfase maatregelen genomen om de gevolgen van de aanleg van het project ViA15 voor beschermde natuur te beperken. Op verschillende plaatsen zijn nestkasten geplaatst, zodat uilen, mussen en andere vogels al voor de start van de werkzaamheden een nieuw nest kunnen vinden. Ook realiseerde Rijkswaterstaat 2 nieuwe kamsalamanderpoelen tussen Groessen en Loo en is 16 hectare van het Gelders natuurnetwerk gecompenseerd. In het ontwerp van de A15 en A12 is verder voorzien in 4 onderdoorgangen onder de weg, waardoor amfibieën en kleine zoogdieren veilig aan de overkant kunnen komen. GelreGroen heeft vanaf het begin natuur als vast onderdeel van het ontwerpproces meegenomen. Dat noemen wij ‘natuurinclusief ontwerpen’. Deze aanpak heeft geleid tot extra maatregelen:

 • Er komen nestplaatsen voor oever-, huis- en gierzwaluwen en ijsvogels in de brug over het Pannerdensch Kanaal. Bij Bemmel komt een broedwand voor oeverzwaluwen.
 • Voor de kamsalamander, poelkikker en rugstreeppad legt GelreGroen een netwerk van poelen en verblijfsgebieden aan.
 • Verspreid over het gebied worden nieuwe vliegroutes en zomer- en winterverblijven voor vleermuizen gerealiseerd.
 • In totaal legt GelreGroen 17 extra onderdoorgangen en overgangen aan, over/onder rijkswegen en het snelfietspad. Dit om barrièrewerking en versnippering van leefgebieden door de A15 te verminderen.
 • Wegbermen worden insectvriendelijk gemaakt. Daarvoor gaat GelreGroen bermen inzaaien met bloemrijke zadenmengsels, en natte gebieden, zandbulten en natuurvriendelijke oevers maken. Op 26 plekken worden insectenhotels geplaatst.
 • Om de kans op aanrijdingen met roofvogels te verkleinen, plaatst GelreGroen speciale, veilige zitplaatsen voor roofvogels in de bermen. Voor watervogels komen er afschermingen.

Inpassing in landschap

‘Oog voor de omgeving’ komt ook terug in het bijzondere ontwerp van de brug over het Pannerdensch Kanaal. In het ontwerp van de brug, gemaakt door architect Ney & partners in opdracht van GelreGroen, ‘hangt’ het fiets- en wandelpad onder de verkeersbrug. Dit heeft niet alleen praktische voordelen – grotendeels overdekt, minder hinder van het wegverkeer – de bijzondere constructie laat fietsers en wandelaars het landschap ook echt beleven. Een effect dat wordt versterkt door de aanleg van een uitzichtpunt halverwege de brug. Met het ontwerp van de weg in het algemeen en de brug in het bijzonder komt GelreGroen tegemoet aan de eis van Rijkswaterstaat voor een wegontwerp dat de vorm van het landschap volgt.

Energieneutraal

De elektrische energie die straks nodig is voor de verkeerssystemen op de A15 en A12 wordt opgewekt met zonnepanelen die GelreGroen aanlegt op de brug over het Pannerdensch Kanaal.

Omgeving betrekken

Belangrijk uitgangspunt voor Rijkswaterstaat en GelreGroen is dat de groene en landelijke omgeving van de ViA15 gerespecteerd en met zorg behandeld wordt. Dit betekent dat we mensen goed en tijdig informeren via website, Facebook en Instagram, maar ook dat we luisteren naar en in gesprek zijn met de omgeving. Om ruimte te geven aan verbetervoorstellen vanuit de omgeving organiseert GelreGroen in de ontwerpfase bijvoorbeeld thematafels. Hiervoor nodigt GelreGroen de bestaande klankbordgroepen, natuurorganisaties en regionale bedrijven uit. Ook in de volgende fases van het project blijft GelreGroen in nauw contact staan met de omgeving. Bijvoorbeeld in de vorm van een speciaal belevingscentrum en roadshows.

Meer informatie

Heeft u vragen of zorgen naar aanleiding van de aanvullende maatregelen voor hinder, geluid en natuur? Neem dan contact met ons op.  

Cookie-instellingen