Aanpak en ambitie

Project ViA15 is een groot project met veel impact op de omgeving, zowel tijdens de bouw als na realisatie. Belangrijk uitgangspunt voor Rijkswaterstaat en GelreGroen is dat het project wordt uitgevoerd met veel aandacht voor de groene omgeving van de ViA15 én de mensen die er wonen. 

Impact op de omgeving beperken 

Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de impact van het project op de woon- en leefomgeving te beperken. Deze zijn vastgelegd in het tracébesluit 2017  en het wijziging tracébesluit 2019 . In aanvulling op de eisen van Rijkswaterstaat neemt aannemerscombinatie GelreGroen, die project ViA15 gaat uitvoeren, allerlei extra maatregelen rond (bouw)hinder, geluid en natuur. Concrete voorbeelden zijn onder meer de aanleg van een speciale bouwweg (hinder), een extra verlaagde ligging van de A15 tussen Kerkakkers en Vossendel in Groessen (geluid) en de aanleg van nog eens 17 extra onderdoorgangen en overgangen (natuur). Een overzicht van alle maatregelen vindt u op de speciale factsheet

Maatregelen natuur

In project ViA15 wordt de groene en landelijke omgeving van de ViA15 gerespecteerd en met zorg behandeld. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in de maatregelen op het gebied van natuur: nestplaatsen voor vogels, een netwerk van poelen voor kamsalamanders, poelkikkers en rugstreeppadden, insectvriendelijke wegbermen en een groot aantal onderdoorgangen oen overgangen voor dieren. 

Omgeving betrekken

Daarnaast betrekken we de omgeving door mensen tijdig te informeren via deze website en social media. Bijvoorbeeld over werkzaamheden. Ook gaan we in gesprek. Via thematafels kunnen omwonenden verbetervoorstellen geven. Ook nodigt GelreGroen bestaande klankbordgroepen, natuurorganisaties en regionale bedrijven uit. Ook in de volgende projectfases blijft GelreGroen in nauw contact met de omgeving, zoals met een speciaal belevingscentrum en roadshows. 
 
 

Cookie-instellingen