ViA15

Voorbereidende werkzaamheden

Voor de realisatie van de ViA15 verleggen netbeheerders op meerdere plaatsen kabels en leidingen, zoals gasleidingen (Gasunie), drinkwaterleidingen (Vitens), elektriciteitskabels (Liander) en rioolpersleidingen (Waterschap Rijn en IJssel). Verder brengt LievenseCSO in beeld waar in het projectgebied niet-gesprongen explosieven (NGE) aanwezig kunnen zijn, voordat zij het archeologisch onderzoek starten. Kijk voor meer informatie op de factsheet ViA15 Voorbereidende werkzaamheden.

kaart voorbereidende werkzaamheden 

Detectie van niet-gesprongen explosieven
Voordat het archeologisch onderzoek plaatsvindt, brengt LievenseCSO eerst in beeld waar in het projectgebied NGE aanwezig kunnen zijn. In de bodem kunnen nog steeds restanten van vliegtuigwrakken en NGE uit de Tweede Wereldoorlog liggen. Die kunnen tijdens graaf- en bouwwerkzaamheden voor onveilige situaties zorgen. Het detectieonderzoek wordt gedaan met metaaldetectors op een handkar of achter een tractor. In de periode oktober 2017 – maart 2018 vindt het onderzoek naar niet-gesprongen explosieven plaats. Waar nodig worden verdachte objecten verwijderd voordat de archeologen aan het werk gaan.

Archeologisch onderzoek
Het gebied waarin de ViA15 straks komt te liggen, hoort bij het oostelijke rivierengebied van ons land. Dit gebied is bijzonder omdat het al duizenden jaren bewoond is. Om de archeologische waarde van het projectgebied vast te stellen, zoeken archeologen naar grondsporen en vondsten uit het verleden. Het archeologisch onderzoek vindt in fases plaats. De eerste fase is al afgerond en was vooral verkennend. De tweede fase vindt plaats in de periode oktober 2017 - maart 2018 en bestaat uit een onderzoek met proefsleuven. Dit zijn langwerpige afgravingen van de bovenste grondlaag. Het onderzoek is gericht op het vaststellen van vindplaatsen. De echte opgravingen vinden naar verwachting in 2019 plaats.

Weten waarom we een archeologisch onderzoek uitvoeren en wat we verwachten te vinden? Dit leest u in het factsheet Op zoek naar sporen uit het verleden

ViA15 Loket
Heeft u vragen over deze en andere voorbereidende werkzaamheden die door LievensCSO Milieu B.V, Gasunie, Liander, Vitens en Waterschap Rijn & IJssel in opdracht van Rijkswaterstaat worden uitgevoerd? Dan kunt u contact opnemen met het ViA15 Loket, het centrale punt voor vragen en klachten over de voorbereidende werkzaamheden aan de ViA15. Het loket is tijdens kantooruren (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.30 uur) bereikbaar per telefoon op 088-797 49 13 en per email op info@via15.nl.

Algemene informatie
Voor algemene informatie over het project ViA15 kunt u bellen met het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat: 0800 8002 (maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, in het weekend en op feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur). Of u kijkt op de projectpagina: www.via15.nl of www.rws.nl/via15.

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu