ViA15

Hinder en maatregelen

Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de impact van het project op de woon- en leefomgeving te beperken. Dit gebeurt in nauw overleg met de provincie Gelderland en betrokken gemeenten.

De provincie en de gemeenten Duiven, Lingewaard, Zevenaar en Overbetuwe hebben parallel aan het Ontwerptracébesluit Via15 gewerkt aan een gezamenlijk voorstel voor inpassing van de A15 in het landschap en aansluiting op het onderliggend wegennet. De concrete maatregelen die voortkomen uit deze aanvullende bestuurlijke afspraken worden verwerkt in het tracébesluit, in een provinciaal inpassingsplan en/of bestemmingsplan.

Inpassingsmaatregelen
Om de impact op de woon- en leefomgeving te beperken, worden maatregelen genomen. Zo wordt de weg ter hoogte van Groessen en door Helhoek verdiept aangelegd.

Geluid
Op diverse plekken langs het tracé plaatsen we geluidsreducerende voorzieningen, zoals geluidsschermen en een grondwal. Bij Helhoek, waar de weg relatief dicht bij de bebouwing komt, plaatsen we een deksel over de weg. Dit deksel dempt het geluid. De inrichting van het deksel wordt met de bewoners van Helhoek verder uitgewerkt.

Natuur en recreatie
We planten een groot aantal nieuwe bomen, struiken en hagen langs de weg. Op die manier dragen we bij aan een goede inpassing van de weg in het landschap. Daarnaast herstelt Rijkswaterstaat fietsverbindingen en zorgt voor nieuwe recreatiemogelijkheden.

Tolheffing
De nieuwe A15 wordt deels gefinancierd met tolopbrengsten. Verkeer dat over de nieuwe brug over het Pannerdensch Kanaal rijdt, betaalt tol. Er komen geen tolpoortjes. Weggebruikers worden geregistreerd via hun kenteken. De tolheffing stopt zodra het benodigde bedrag, ongeveer 280 miljoen euro, is bereikt. De verwachting is dat dit 25 jaar na openstelling het geval zal zijn.

ViA15 is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu